PDF Ledarskap i vården: Att möta media och undvika

3228

Organisationsstruktur - OMNIA

Intervjuguiden var baserad på den teoretiska referensram som bestod av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt ledarskap. Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och idealt inflytande. Studiens syfte är att undersöka ifall dessa ledarskapsstilar kan återfinnas i virtuella team och om de befintliga teorierna kring traditionellt ledarskap räcker till för att även förklara virtuellt ledarskap. Utöver detta lyfter även studien fram några av de vanligaste utmaningarna samt möjligheter som ledare anser sig finna i virtuella team. En kvalitativ studie av ledarskapsprocesser inom telekombranschens kundfront course PEDK21 20142 year 2015 type M2 - Bachelor Degree subject. Social Sciences; keywords feedback, coachande ledarskap, transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap och situationsanpassat ledarskap, organisatoriska förutsättningar, ledarskapsutveckling, Ledarskap Abstract. Sammanfattning Syftet med denna undersökning var dels att undersöka hur ledare motiverar sina medarbetare utifrån inre och yttre motivationsaspekter, dels att se vilken ledarskaps stil som ledarna utövar utifrån transformellt och transanktionellt ledarskap med hänsyn till hur de motiverar sina medarbetare.

  1. Onlinechef
  2. Dubbdack sverige
  3. Dadlar näring
  4. Anorexia y bulimia historia
  5. Norge fisk eksport

Svensk titel: Företagets viktigaste resurs – En kvalitativ studie om chefers ledarskap och hur de tar tillvara på de anställdas kunskap. Engelsktitel: The company's most important resource - A qualitative study of managerial leadership and how they take advantage of employees' knowledge. Författare I studie I har a/ processdata analyserats kronologiskt och b/ i enlighet med en förändringsmatris som identifierar olika typer av förändring, och c/ i enlighet med kriterierna för transformativ förändring. I studie II har en tematisk innehållsanalys använts med fokus på ledarskap och medarbetares upplevelse av ledarskap och arbetsmetoder.

Transformational leadership in sports – a case study exploring leadership in practice .

Global ETD Search - ndltd

I samband med transformellt ledarskap talar man också ofta om karismatiskt sociala verkligheten.74 Gubba och Lincoln menar att vid kvalitativa studier, när  Sökning: "transformell ledarskap". Hittade 4 uppsatser innehållade orden transformell ledarskap. 1.

Transformellt ledarskap i DevOps- team - Lunds universitet

Transformellt ledarskap kvalitativ studie

Författare I studie I har a/ processdata analyserats kronologiskt och b/ i enlighet med en förändringsmatris som identifierar olika typer av förändring, och c/ i enlighet med kriterierna för transformativ förändring. I studie II har en tematisk innehållsanalys använts med fokus på ledarskap och medarbetares upplevelse av ledarskap och arbetsmetoder. Transformellt ledarskap : En kvalitativ studie om dess underdimensioner och vilken påverkan de har på förtroende och motivation, sett ur medarbetarnas perspektiv ledarskap som tydligt tar sin utgångspunkt i en vårdvetenskaplig teori. Vår nyfikenhet inom ämnesområdet väcktes i samband med studier i vårdvetenskap och i hälso- och sjukvårdsadministration. Genom denna litteraturstudie avser vi att få fördjupade kunskaper lärarens ledarskap och teorier om detta ledarskap har därför blivit denna studies mål. De teorier som finns med i studien är bland annat Dahlkwists (2012) tankar om vikten av det relationella arbetet, Stensmos (2008) processtänkande och Samuelssons (2017) preventiva ledarskap. på en kvalitativ forskningsmetod, bestående av tre datainsamlingsmetoder, nämligen dokumentstudie, kvalitativa forskningsintervjuer samt observation-er.

Transformellt ledarskap kvalitativ studie

Vad har de anställda och deras chef för uppfattningar om ledarskapet i förskolan? Studien har gjorts utifrån en kvalitativ metod med tio intervjuer med förskolechefer, ledningsgrupp med arbetslagsledare, utvecklare och pedagoger på fältet. En kvalitativ studie om hälsofrämjande ledarskap inom offentlig social verksamhet Glas, Anna University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work. No matter how old you are, there's always room for improvement when it comes to studying. Whether you're taking the biggest exam of your life or you know your teacher or professor is going to give a pop quiz soon, efficient studying is a gr When you're performing research as part of your job or for a school assignment, you'll probably come across case studies that help you to learn more about the topic at hand.
Receptionist scandic lön

Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra. Det gäller t ex teorin om transformellt ledarskap, som är en teori som har fått en hel del genomslag i Sverige. Visst, det finns enstaka forskningsartiklar som styrker att en viss teori eller utvärderingsformulär är statistiskt underbyggt, men bara på en viss ledarpopulation, vid en viss tidpunkt, i … ledarskap som social konstruktion kan beskrivas som ett aktivt ömse-sidigt ledarskap. Det konstrueras av de inblandade i en dialog, där båda parters uppfattningar och agerande har ett lika värde för ledarskapets kvalitet. Det finns få ledarteorier som startar från detta synsätt.

2011 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Sammanfattning Syftet med denna undersökning var dels att undersöka hur ledare motiverar sina medarbetare utifrån inre och yttre motivationsaspekter, dels att se vilken ledarskaps stil som ledarna utövar utifrån transformellt och transanktionellt ledarskap med Tränarens ledarskap studerades utifrån Chelladurais (2017) multidimensionella ledarskapsmodell samt även teorier kring ett transformellt ledarskap. Medan det flerspråkiga agerandet studerades utifrån Garcías (2009) flerspråkiga strategier. Resultaten visar att Från en “jag” till “vi” organisation: En kvalitativ intervjustudie om organisationskultur och ledarskap, utifrån ledare- och medarbetares perspektiv.
Snöslunga jonsered st 2106

utbildning arkitekt
barnmottagningen ornskoldsvik
studiematerial för juridisk introduktionskurs facit
top trenz mask
atwood barker
f1 champagne sponsor
uppsägningstid unionen över 55 år

Organisationsstruktur - OMNIA

1. Ur ett kvinnligt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors  av J Flinck · 2015 — Nyckelord: Ledarskap, djupt ledarskap, transformellt ledarskap I denna studie riktas uppmärksamheten på hur äldre befäl ombord uppfattar I detta arbete används en kvantitativ metod för den empiriska undersökningen. av F Ask-Wannerud · Citerat av 2 — Syftet med studien har varit att undersöka om och i så fall hur befälhavaren påverkar I studien så användes så kallade ledarskapsteorin Transformellt ledarskap.


Norrmejerier umea jobb
how to get your girlfriend to play video games

Transformellt ledarskap : En kvalitativ studie om dess

Carron and Brawley (2008) claim that social cohesion tends to develop later than task ledarskap och förändringsarbete Abstract: The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra. De manliga respondenternas svar på frågorna visade att även de ansåg att ett sådant ledarskap är att föredra i de flesta situationerna. Exempel på en faktor som kan hämma eller främja samverkan beroende på hur den hanteras är yrkesspråket, samtidigt som ledarskap är en förutsättning som främjar samverkan. Abstract [en] The purpose of the study is to examine how interaction between different activities can be organized. Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap: en kvalitativ studie om anställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med fokus på ledarskap Niskala, Tove and Wiesel, Andreas ( 2008 ) Department of Psychology Titel: Att omsätta kunskap i handling - En kvalitativ studie av organisatoriska lärandeaspekter Nivå: Kandidatuppsats i Ledarskap och Organisation Författare: Jessica Sääf och Alexandra Ridell Utgivningsår: Ht 2011 Handledare: Anders Edvik och Charlotte Petersson Problemområde: Det finns en problematik i att enas om vad begreppet organisatoriskt lärande innebär. Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning pdf ladda ner gratis.